STÄMMOPROTOKOLL ÅRSSTÄMMA MARSTA SAMFÄLLIGHET


2021-09-30 Tid: 19.00


Plats: Stora Vika Skola


 

 1. Stämman öppnades och deltagarna hälsades välkomna
 2. Stämman valde Matz Carlsson till ordförande för stämman och Ewa Landin till mötets sekreterare
 3. Stämman valde Anders Hansson och Roger Alfinson till justerare tillika rösträknare
 4. Stämman godkände mötets utlysande att vara i enlighet med föreningens stadgar
 5. Dagordningen godkändes
 6. 2020 års räkenskaper avhandlades och godkändes av stämman
 7. Revisionsberättelsen för 2020 års räkenskaper godkändes av stämman
 8. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
 9. Inga motioner hade lämnats in till stämman
 10. Stämman beslöt att godkänna förslaget om ersättning till styrelse och funktionärer som också är oförändrat från tidigare år
 11. Stämman genomgick styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat/budget, underhållsplan, framlagd debiteringslängd och förfallodagar för 2021. Frågor kring vägåtgärderna avhandlades. De vägar som idag är nyasfalterade kommer att slutbesiktas och protokollet för denna slutbesiktning kommer att överlämnas till föreningen tillsammans med rekommenderat underhåll av rensbrunnar och täckdiken för att undvika framtida problem. Vattenledningar är filmade och vissa kostnader för genomförda och kommande åtgärder kommer att bekostas av utförare och av kommunen men huvudelen av kostnaderna måste bekostas av föreningen. Höjningen av avgiften från 1 350 kr/andel till 1 500 kr/andel godkändes av stämman.
 12. Förslaget om röjning av den s.k. Ekbacken, skogsområdet närmast vägen från idrottshuset ner mot båtklubben och reningsverket bordlades. Stämman ansåg att kostnader för det inte kan godkännas i dagsläget. Andra alternativ diskuterades, såsom elstängsel eller andra sätt att hindra vildsvinens framfart. Man ansåg att det inte är en hållbar lösning då det inte kommer att stoppa det problemet. Förekomst av vildsvinen finns på många håll i kommunen och kontakt med kommunens viltvårdare har inte lett till någon lösning. Då stämman inte kunde enas bordlades frågan.
 13. Stämman ombads återbesluta om det lån föreningen behövt ta för att finansiera asfaltering och andra vägåtgärder. Tidigare lånelöfte från Nordea har löpt ut och förnyad förfrågan har tagits med Länsförsäkringar med samma belopp och lånevillkor som det tidigare beslutet angett. Stämman tog ett förnyat beslut om lånebeloppet 3 729 563 kr och nu hos Länsförsäkringar Bank.
 14. Stämman valde ny styrelse enligt valberedningens förslag, Monica Pettersson – ledamot omval 2 år, Anders Hansson – ledamot 1 år kvar, Cecilia Pagard – ledamot 1 år kvar, Matz Carlsson – ledamot nyval 2 år, Tomas Hagman – ledamot omval 2 år, Jean-Claude Menot – suppleant 1 år
  Modesta Lesina – suppleant 1 år. Stämman valde också Monica Pettersson att fortsätta som ordförande i föreningen
 15. Stämman valde att låta styrelsen agera valberedning även kommande år då ingen annan från föreningen nominerades på mötet. Stämman godkände att två i förening, ordförande/kassör/sekreterare var för sig, tecknar firma för föreningen.
 16. Stämman godkände förslaget till fortsatt revision av Carin Ekstrand
 17. Frågan gällande om revisionsberättelsen ska bifogas kallelsen eller läggas ut på hemsidan avslogs av stämman. Alla handlingar som avhandlas på stämman har funnits tillgängliga i samband med kallelsen, antingen e-postas dessa eller lämnas ut fysiskt vid begäran i god tid före stämman. Förslaget från A-C och Nils Nessling gällande röjning av skog utanför samfälld mark avslogs. Olika idéer om att slyröja och öppna upp skogsområden finns men läggs på framtiden.
 18. Stämman beslöt att protokollet ska hållas tillgängligt via hemsidan och kan e-postas eller lämnas ut fysiskt vid önskemål om det.
 19. Stämman avslutades och styrelsen tackade för visat intresse.*********************************************************************Protokoll fört vid Marsta samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 16 juni 2020 kl.19.OO

Plats: Utomhus vid Vika IF

Antal representerade fastigheter enligt närvarolista: 25


 1. Jan Karmeland öppnade stämman och hälsade alla deltagare välkomna.
 2. Till stämmans ordförande respektive sekreterare valdes Jan Karmeland och Katarina Karmeland.
 3. Nils Nessling och JC Menot valdes att räkna eventuella röster samt att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
 4. Stämman beslutade att behörigt utlysande skett stadgeenligt men med tillägget att kallelsen i kommande årsstämmor skall innehålla:
  • Revisionsberättelsen (enligt SFL lagen om förvaltning av samfälligheter)
  • Valberedningens förslag (enligt doktrinen i SFL)
  • Vid föreslagna beslut som avviker från formalia tex stadgeändring ska den gamla och den föreslagna lydelsen framgå i kallelsen.
 5. Stämman godkände dagordningen.
 6. Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) samt årsbokslutet gicks igenom och stämman beslutade att fastställa den samt att godkänna styrelsens förslag till disposition av 2019 års resultat enligt bilaga 2.
 7. Revisionsberättelsen (bilaga 3) gällande redovisning och förvaltning av samfälligheten år 2019 lästes upp. Inga anmärkningar föreligger.
 8. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2019.
 9. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
 10. Inkomst- och utgiftsstaten gicks igenom. Stämman beslutade att fastställa inkomst- och utgiftsstaten enligt bilaga 4 samt debiteringslängden för 2020 vilket innebär att avgiften för 2020 blir oförändrad, 1350: -/andel och år.
 11. Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till arvode om 52 500: - tillika fördelning.
 12. Stämman beslutade att bifalla den föreslagna stadgeändringen (bilaga 5) vilken direktjusterades.
 13. Val av styrelseledamöter och funktionärer enligt valberedningens förslag (bilaga 6) godkändes av mötet:

       Ledamot (ordförande 1 år) Fyllnadsval 1 år, Monica Pettersson

       Ledamot Nyval 2 år, Cecilia Pagard

       Ledamot Nyval 2 år, Jean-Claude Menot

       Ledamot Omval 2 år, Anders Hansson

       Ledamot Fyllnadsval 1 år, Gunilla Svensson

       Ledamot Nyval 1 år, Tomas Hagman

       Suppleant Nyval 1 år, Matz Carlsson

       Suppleant Nyval 1 år, Modesta Lesina

14. Stämman beslutade att förslag till styrelse inför årsstämman 2021 ska lämnas av styrelsen, likväl förslag        av arvodesfördelning lämnas av styrelsen.

15. Stämman beslutade om oförändrad teckningsrätt, d.v.s. två i förening genom ordförande, kassör och       

      sekreterare. I bankärenden via internetbanken tecknas firman av dessa var och en för sig.

16. Val av extern revisor: Auktoriserad revisor Karin Ekstrand

17. Inga övriga frågor fanns.

18. Stämmoprotokollet kommer att publiceras på samfällighetens hemsida, vilken har adress: storavika.se,          flik "samfälligheten". För papperskopia kontaktas styrelsen via msff@storavika.se .

Observera


att samfälligheten nu äger sin egen domän, vilket innebär att hemsidesadress

och information gällande kontakt via e-post har ändrats sedan protokollet skrevs.

Den nya e-postadressen är info@marstasff.se.